Glasgang i Frederiksberg Centret
Få rådgivning om lokalplansarbejdet, der danner grundlag for jeres projekt og hands-on hjælp til myndighedsdialog og udformning af plandokumenter.

Byplanrådgivning for en effektiv proces

Byudvikling er en kompleks disciplin, og myndighederne stiller flere og flere krav, som bygherrerne skal være med til at løse. Byplanrådgivning kan være afgørende for at nå i mål til tiden og med de bedste resultater. Byplanrådgivning skaber stor værdi både økonomisk og i tidsoptimering, da det ofte handler om at tage kvalificerede beslutninger gennem processen på et oplyst grundlag.

Vi tilbyder god og kompetent byplanrådgivning og projektstyring, som styrer dig og dit projekt målrettet og sikkert gennem hele processen fra idéudvikling frem til en vedtaget lokalplan.

  • Vi sikrer fremdrift og koordinerer mellem alle de involverede parter, myndigheder og fagligheder.  
  • Vi skaber et tillidsfuldt rum, hvor vi i fællesskab finder den rette tilgang og de rigtige løsninger ud fra et højt fagligt vidensgrundlag.
Vores byplaneksperter hjælper jer med det planmæssige fundament i projektudviklingen af nye byområder eller ejendomme.
Projektudvikling med blik for de lovmæssige rammer

Projektudvikling

Udvikling af steder for og til mennesker kræver stor forståelse for det miljø og de omgivelser, som projektet udvikles i. Samtidig er det også afgørende at forstå og kende til de lovmæssige rammer og bindinger, som området er pålagt, og projektet skal forholde sig til.

Vores byplan-konsulenter tilbyder indledende idéudvikling på baggrund af et planfagligt grundlag.
Vi undersøger rammer og bindinger for en mulig udvikling og analyserer konteksten, så stedets potentialer og udfordringer integreres fra start i projektudviklingen og dermed sikrer det bedst mulige projekt.

Metrotorv og boliger i Vanløse
Byplan-teamet hos KHR tilbyder bl.a. planscreening, stedanalyse, mulighedsstudier og masterplan.

Konkrete byplanydelser i projektudviklingen:

Planscreening er et teknisk notat, der beskriver gældende planmæssige rammer og bindinger, som en fremtidig udvikling og et konkret projekt skal forholde sigt til. Det sikrer projektets realiserbarhed

Stedsanalyse er en undersøgelse og registrering af det aktuelle projektområde og kontekst, hvor områdets potentialer og udfordringer italesættes og omsættes til designparametre i projektudviklingen.  

Mulighedsstudier er, på baggrund af f.eks. planscreeningen og stedsanalysen, undersøgelser af arealdisponering i form af volumenstudier, som grundlag for en konkret projektudvikling.

Helhedsplan og masterplan er en sammenfattende projektmappe, som kan indeholde både visioner, planscreening, stedsanalyse, mulighedsstudier, bæredygtighedstiltag mv.

Nyt OUH - situationsplan
Vi kender det juridiske grundlag inden for byplan og kan hjælpe jer med at forstå og udforme de lovpligtige plandokumenter.

Lovpligtige plandokumenter

På baggrund af et konkret projekt skal der ofte udarbejdes en ny lokalplan, som giver byggeret til at realisere projektet. En lokalplan skal samtidig være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis ikke der er overensstemmelse, skal der parallelt med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Vores byplanlægningseksperter tilbyder udarbejdelse af påkrævede og lovpligtige plandokumenter, som giver retten og muligheden for at opføre det ønskede projekt. Vi tilbyder også udarbejdelse af dispensationer og miljøscreening.

Byplanarbejdet kan være en kompleks størrelse
Byplanarbejdet kan være en kompleks størrelse

Vores byplan-konsulenter kan hjælpe med:

Lokalplananmodning skal udarbejdes, hvis planmyndigheden vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt jf. Planloven. Den består ofte af en kort beskrivelse af det ønskede projekt, baggrund og gældende rammer. En lokalplananmodning skal som regel politisk godkendes af det relevante politiske fagudvalg.

Miljøscreening skal redegøre for miljøpåvirkningerne af planlægningen for det ønskede projekt jf. Miljøvurderingsloven.

Lokalplan skal udarbejdes, når der foreligger en politisk igangsætning herfor. En lokalplan er et juridisk bindende dokument og består af en redegørelsesdel og bestemmelser med tilhørende planbilag. Forslag til lokalplan skal i offentlig høring, inden den endelig vedtages af kommunalbestyrelsen.

Kommuneplantillæg skal udarbejdes, ofte parallelt med lokalplanen, hvis det ønskede projekt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg bliver som regel fremlagt politisk sammen med lokalplanen.

Dispensationer skal der ansøges om, hvis et forhold man ønsker at opføre f.eks. ikke kan tillades pga. en gældende lokalplan eller man ikke overholder anden gældende lovgivning.

Startredegørelsen giver et godt afsæt for jeres projekt.

Kom godt fra start

KHR's byplan-konsulenter kan også udarbejde andre dokumenter, der enten er krævet fra politisk hold, eller som I vurderer vil give værdi til jeres projekt.

Mange har for eksempel gavn af en startredegørelse, der beskriver det ønskede projekt og redegør for forhold, som er omfattet af projektområdet. Nogle kommuner arbejder med startredegørelser som indledende arbejde til lokalplanprocessen, men uanset om det er et formelt krav, så kan det være en rigtig god måde at få afstemt forventninger og ønsker til projektet i projektteamet. Det sikrer en mere effektiv og strømlinet proces i det videre forløb.

Vores byplan-team er del af en tegnestue med en bredde af kompetencer inden for arkitektur, konstruktion og bygherrerådgivning, og vi kan derfor in-house hjælpe med mange af de opgaver, der udløses af lokalplansarbejdet eller formidle kontakten til gode samarbejdspartnere.

Kronen bycenter set i fugleperspektiv
I kølvandet af lokaplansarbejdet følger fx dispositionsforslaget.

Få hjælp til at komme hele vejen rundt og i mål

Lokalplanarbejdet og projektudviklingen fører ofte flere specialiserede opgaver med sig. Vi har både en række forskellige ekspertkompetencer in-house og et netværk af gode samarbejdspartnere, så vi kan hjælpe jer med alt lige fra de kreative til de helt tekniske opgaver. Listen er ikke udtømmende, men viser blot at byplanlægning er kompleks og kræver tværfagligt samarbejde.

Vi udarbejder også lokalplaner for kommuner

Ydelser til kommuner

Byplan hjælper også kommuner og andre offentlige institutioner med rådgivning, proces- og borgerfacilitering samt produktion af fagspecifikke analyser, politikker og strategier, som understøtter den fysiske planlægning og udvikling.

Vores konsulenter hjælper bl.a. med:

  • Registrering af bevaringsværdier
  • Arkitektur- og boligpolitik
  • Landsbyudvikling
  • Planstrategi
  • Kommuneplan
  • Byudvikling
Byplanekspert Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture
Elisabeth Jeppesen - ansvarlig for planlægning og byudvikling hos KHR Architecture

Hvorfor vælge KHR's byplan-konsulenter?

Projekter står stærkest på et fagligt funderet vidensgrundlag. Det sikrer optimal arealdisponering og bedre projektøkonomi. Vi leverer kompetent byplanrådgivning inden for de politiske og administrative processer. Det skaber tillid og ro for både bygherre, myndighed og samarbejdspartnere.

Projekter og processer udvikles og styres i vores erfaring mere målrettet, når de planmæssige bindinger, udfordringer og potentialer er afdækket. Vi navigerer sikkert rundt i byudviklingens komplekse lovgrundlag og forskellige fagligheder, så I får det bedste afsæt og kan fokusere på det, I er bedst til.

Med KHR får i en samarbejdspartner, der arbejder helhedsorienteret og finder de gode løsninger i detaljen. Vi søger altid det konstruktive samarbejde og den gode dialog.

Kontakt Elisabeth Jeppesen for mere information eller et uforpligtende tilbud.

Udforsk

Med udsigt over den Persiske Golf lægger nationalmuseet i Bahrain rum til 6.000 år af regionens historie. Museet...

KHR har tegnet Tårnby Station, der er en del af byens trafikale knudepunktder og indgår i A/S Øresundsforbindelsens...

Grønlands Naturinstitut ligger på et fjeldparti i Siaqqinneqområdet uden for Nuuk. Det er et hus, der rent arkitektonisk...