nomad workspace building
Byplanrådgivning er en god investering

Byplanrådgivning for en effektiv proces

Byudvikling er en kompleks disciplin og myndighederne stiller flere og flere krav, som bygherrerne skal være med til at løse. Byplanrådgivning kan være afgørende for at nå i mål til tiden og med de bedste resultater. Byplanrådgivning skaber stor værdi både i tidsoptimering og økonomisk, da det ofte handler om at tage kvalificerede beslutninger gennem processen på et oplyst grundlag.

Vi tilbyder god og kompetent byplanrådgivning og projektstyring, som styrer dig og dit projekt målrettet og sikkert gennem hele processen fra idéudvikling til frem til en vedtaget lokalplan.

 • Vi sikrer fremdrift og koordinerer mellem alle de involverede parter, myndigheder og fagligheder.  
 • Vi skaber et tillidsfuldt rum, hvor vi i fællesskab finder den rette tilgang og de rigtige løsninger ud fra et højt fagligt vidensgrundlag.
Situationsplan Kronen
Projektudvikling med blik for de lovmæssige rammer

Projektudvikling

Udvikling af steder for og til mennesker kræver stor forståelse for det miljø og omgivelser projektet udvikles i. Samtidig er det også afgørende at forstå og kende til de lovmæssige rammer og bindinger, som området er pålagt, og projektet skal forholde sig til.

Vores byplan-konsulenter tilbyder indledende idéudvikling på baggrund af et planfagligt grundlag.
Vi undersøger rammer og bindinger for en mulig udvikling og analyserer konteksten, så stedets potentialer og udfordringer integreres fra start i projektudviklingen og dermed sikrer det bedst mulige projekt.

Metrotorv og boliger i Vanløse
Byplan-teamet hos KHR tilbyder bl.a. planscreening, stedanalyse, mulighedsstudier og masterplan.

Konkrete byplansydelser i projektudviklingen:

Planscreening er et teknisk notat, der beskriver gældende planmæssige rammer og bindinger, som en fremtidig udvikling og et konkret projekt skal forholde sigt til. Det sikrer projektets realiserbarhed

Stedsanalyse er en undersøgelse og registrering af det aktuelle projektområde og kontekst, hvor områdets potentialer og udfordringer italesættes og omsættes til designparametre i projektudviklingen.  

Mulighedsstudier er, på baggrund af f.eks. planscreeningen og stedsanalysen, undersøgelser af arealdisponering i form af volumenstudier, som grundlag for en konkret projektudvikling.

Helhedsplan og masterplan er en sammenfattende projektmappe, som kan indeholde både visioner, planscreening, stedsanalyse, mulighedsstudier, bæredygtighedstiltag mv.

Situationsplan Kronen
Projektudvikling med blik for de lovmæssige rammer

Lovpligtige plandokumenter

På baggrund af et konkret projekt skal der ofte udarbejdes en ny lokalplan, som giver byggeret til at realisere projektet. En lokalplan skal samtidig være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis ikke der er overensstemmelse, skal der parallelt med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Vores byplanlægningseksperter tilbyder udarbejdelse af påkrævede og lovpligtige plandokumenter, som giver retten og muligheden for at opføre det ønskede projekt. Vi tilbyder også udarbejdelse af dispensationer og miljøscreening.

diagram
Få hjælp til lovpligtige dokumenter til lokalplansprocessen.

Vores byplan-konsulenter kan hjælpe med:

Lokalplananmodning skal udarbejdes, hvis planmyndigheden vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt jf. Planloven. Den består ofte af en kort beskrivelse af det ønskede projekt, baggrund og gældende rammer. En lokalplananmodning skal som regel politisk godkendes af det relevante politiske fagudvalg.

Miljøscreening skal redegøre for miljøpåvirkningerne af planlægningen for det ønskede projekt jf. Miljøvurderingsloven.

Lokalplan skal udarbejdes, når der foreligger en politisk igangsætning herfor. En lokalplan er et juridisk bindende dokument og består af en redegørelsesdel og bestemmelser med tilhørende planbilag. Forslag til lokalplan skal i offentlig høring, inden den endelig vedtages af kommunalbestyrelsen.

Kommuneplantillæg skal udarbejdes, ofte parallelt med lokalplanen, hvis det ønskede projekt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg bliver som regel fremlagt politisk sammen med lokalplanen.

Dispensationer skal der ansøges om, hvis et forhold man ønsker at opføre f.eks. ikke kan tillades pga. en gældende lokalplan eller man ikke overholder anden gældende lovgivning.

Startredegørelsen kan give et godt afsæt for projektet

Startredegørelse m.m.

KHR's byplan-konsulenter tilbyder udarbejdelse af andre dokumenter, der enten er krævet fra politisk hold eller som i vurderer vil give værdi til jeres projekt.

Startredegørelsen beskriver det ønskede projekt og redegør for forhold, som er omfattet af projektområdet. Nogle kommuner arbejder med startredegørelser, som indledende arbejde til lokalplanprocessen.

Vores byplan-team er del af en tegnestue med en bredde af kompetencer inden for arkitektur, konstruktion og bygherrerådgivning, og vi kan derfor in house hjælpe med mange af de opgaver, der udløses af lokalplansarbejdet eller formidle kontakten til gode samarbejdspartnere.

Situationsplan Kregmehusene
I kølvandet af lokaplansarbejdet følger fx dispositionsforslaget

Få hjælp til afledte opgaver

 • Dispositionsforslag (ARK)
 • Støjanalyser (ING)
 • Brand (ARK/ING)
 • Detailhandelsanalyse (ING)
 • Klimasikring (ARK/ING)
 • Bæredygtighedscertificering (ARK/ING)
 • Trafikanalyse (ING)
 • Geotekniske undersøgelser (ING)
 • Miljøundersøgelser, herunder jordforurening (ING)
 • Biodiversitetsfaktor (LARK/ING)
 • Klimasikring og regnvandshåndtering (ING)
Vi udarbejder også lokalplaner for kommuner

Ydelser til kommuner

Byplan hjælper også kommuner med rådgivning, procesfacilitering og produktion af fagspecifikke politikker og strategier samt ejendomsudvikling.

Vores konsulenter hjælper bl.a. med:

 • Registrering af bevaringsværdige bygninger (SAVE – registrering)
 • Arkitekturpolitik
 • Boligpolitik
 • Landsbyudvikling
Professionshøjskolen-Metropol-Exterior-Showing-Materials
Gode grunde til at vælge byplan-konsulenter fra KHR Architecture

Hvorfor vælge KHR's byplan-konsulenter?

Projekter står stærkest på et fagligt funderet vidensgrundlag. Det sikrer optimal arealdisponering og bedre projektøkonomi. Vi leverer kompetent byplanrådgivning inden for de politiske og administrative processer. Det skaber tillid og ro for både bygherre, myndighed og samarbejdspartnere.

Projekter og processer udvikles og styres i vores erfaring mere målrettet, når de planmæssige bindinger, udfordringer og potentialer er afdækket. Vi navigerer sikkert rundt i byudviklingens komplekse lovgrundlag og forskellige fagligheder, så I får det bedste afsæt og kan fokusere på det, I er bedst til.

Med KHR får i en samarbejdspartner, der arbejder helhedsorienteret og finder de gode løsninger i detaljen. Vi søger altid det konstruktive samarbejde og den gode dialog.

Udforsk

KMD's hovedsæde er et arkitektonisk modernistisk hus, der giver KMD et stærkt image i omverdenen. Husets idé er...

Designskolen Kolding skal udvides og åbnes op mod lyset, så der er plads til både værksteder til kunstnerisk...

Med udsigt over den Persiske Golf lægger nationalmuseet i Bahrain rum til 6.000 år af regionens historie. Museet...