Bæredygtig arkitektur og bæredygtigt byggeri er komplekse størrelser, som kræver en helhedsorienteret tilgang og et vågent blik på den hastige udvikling af nye krav, redskaber og muligheder på bæredygtighedsområdet.

Bæredygtigt byggeri er en kompleks størrelse - vi har overblikket

Bæredygtighed i arkitektur og byggeri er et komplekst område, og som bygherre kan det være svært at overskue, hvor der er mest bæredygtig værdi at hente i det konkrete projekt. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig arkitektur med udgangspunkt i bl.a. FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og EU's Taksonomi.

Med afsæt i de konkrete rammer og muligheder sikrer vi, at den samlede balance omkring miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed går op i en højere enhed. Det gælder det korte og det lange perspektiv, som begge spiller en væsentlig rolle i det enkelte projekts samlede bæredygtighedsprofil. De enkelte projekters bæredygtighedsprofil-og strategi understøttes løbende af vores faglige forum for bæredygtighed. Her har vi bl.a. tilknyttet DGNB- og LCA-konsulenter samt forskningsfaglig ekspertise indenfor udvikling og evaluering af bæredygtige løsninger i arkitekturen og byggeriet. 

DGNB blomst
DGNB kan bruges enten som en rettesnor for at huske både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed i projekterne - uanset om man vælger at certificere sit byggeri eller ej.

DGNB-certificerede rådgivere med 360 graders fokus på bæredygtig arkitektur

Mange af vores bygherrer efterspørger Svanemærkning eller DGNB-certificering af deres byggeprojekter. Vi har in-house bæredygtighedsspecialister, der er uddannet til at rådgive om byggeri ud fra Svanemærket eller DGNB-standarder, som kan være en nyttig ledetråd, også selvom projektet ikke skal certificeres.

DGNB er en tysk non-profit organisation, der arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri, blandt andet via deres certificeringsordning. DGNB er både internationalt og i Danmark førende inden for bæredygtighedscertificering og er anerkendt på verdensplan for sin unikke helhedstilgang til vurdering af bygningers bæredygtighed. Ud over at vurdere bygningens bæredygtighedsprofil i et livstidsperspektiv, er DGNB den eneste certificering, der vægter social og økonomisk bæredygtighed på samme niveau som den miljømæssige. 

Vi arbejder med alle tre parametre i vores projekter - uanset om byggeriet skal certificeres eller ej.

LCA - livscyklusanalyse

Få styr på LCA-kravene

Livscyklusvurderinger er blevet et krav for alt nybyggeri. Selvom CO2-grænseværdierne stadig er meget overkommelige, kan det virke uoverskueligt at skaffe den nødvendige dokumentation til en LCA. Vi hjælper jer med at tilrettelægge jeres projekt, så livscyklusanalysen indgår som et naturligt element, og I samtidig får mulighed for at høste afledte effekter af den viden, I indsamler til livscyklusanalysen.

Rent praktisk arbejder vi med nogle af de mest gængse LCA-værktøjer i branchen, herunder LCA Byg og One Click LCA.

Dolomithusene boligarkitektur i Ørestad
Miljøvaredeklarationer (EPD) er en del af livscyklusanalysen af en bygning

Miljøvaredeklarationer (EPD'er) er del af bygningens LCA

EPD står for Environmental Product Declaration, på dansk oversat til miljøvaredeklaration, og dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber.

Grundlaget for en EPD er en livscyklusvurdering af varen fra produktion til bortskaffelse og de enkelte varers LCA bliver på den måde en væsentlig brik i hele bygningen livscyklusvurdering.
Der findes både generelle produkt-EPD'er, der repræsenterer et gennemsnit for en produkttype, og specfiikke produkt-EPD'er, som naturligvis giver en mere præcis beregning. Branche-EPD'erne bruges typisk i de tidlige projektfaser, hvor man endnu ikke har lagt sig fast på konkrete produkter, og i de senere faser, hvis man ønsker at bruge et produkt, som ikke har en EPD.
Vi bruger blandt andet en materialeplatform som Revalu til at træffe miljørigtige valg, når vi designer og projekterer.

Heimdal Videregående Skole indre arkitektur
Arkitektur med mennesket i centrum er vores udgangspunkt for socialt bæredygtighed.

Social bæredygtighed i arkitekturen

Arkitektur skaber rammer for menneskers liv og trivsel - der hvor vi bor, uddanner os, arbejder eller bliver behandlet. Derfor tager vi udgangspunkt i at relationer, tilgængelighed og sociale forhold spiller en afgørende rolle for god bæredygtig arkitektur. Ved hjælp af brugerinvolvering og kvalitative undersøgelser afklarer vi sammen med jer som bygherre, hvordan vi med de arkitektoniske løsninger bedst muligt kan skabe et projekt, der bliver en succes for dets brugere og omgivelser.. 

Via vores forskningsenhed undersøger og dokumenterer vi, hvordan vores arkitektur kan bidrage til social bæredygtighed. Den viden bruger vi naturligvis i vores projekter til at skabe boligmiljøer med social sammenhængskraft, skoler der giver rum for samvær og forskellighed eller børnesygehuse, hvor barnet er barn frem for patient.

Heimdal Videregående Skole
CO2-reduktion og biodiversitet er blot nogle af de parametre, som grønne byggerier kan være med til at understøtte.

Miljømæssig bæredygtighed

Den miljømæssige dimension er det første mange tænker på, når vi taler om bæredygtigt og grønt byggeri. Den miljømæssige bæredygtighed i arkitekturen handler om at skabe sunde bygninger med et lavt energiforbrug og med hensyntagen til klima og miljø - både bagudrettet og fremadrettet.

Vi ser på materialernes miljøpåvirkning, hvordan byggeri og bygning påvirker nærmiljøet og har fokus på den samlede livscyklus fra byggefase til drift og vedligehold. 

Netop fordi miljøpåvirkningen af de materialer, der bruges i byggeriet, udgør en meget stor del af bygningens miljømæssige aftryk, er bygningens levetid afgørende. Hos os skaber vi altid arkitektur, der både funktionelt, æstetisk og i sin holdbarhed har en lang livshorisont - det har til alle tider været bæredygtig arkitektur. 

Social bæredygtighed
Bæredygtighed er et emne med stor fokus i både forskning og praksis hos KHR Architecture.

Bæredygtighedsforum og forskning

Bæredygtighed i arkitektur og byggeri er et område, der er under hastig og løbende udvikling. For at vi ikke blot kan følge med, men også være på forkant, har vi et internt fagligt forum for bæredygtighed og flere igangværende forskningsprojekter med en bæredygtig profil.  I vores faglige forum for bæredygtighed udveksler vi viden og erfaring på tværs af vores projekter og faglige profiler og dygtiggør os indenfor den nyeste udvikling og viden om bæredygtig arkitektur. 

Gennem vores forskningsprojekter høster vi erfaringer, konkrete løsninger og viden der sprænger rammerne for nuværende krav og standarder og lægger sig i forkanten af udviklingen. Her arbejder vi bl.a. med nytænkning indenfor bæredygtige designprocesser og brugerinvolvering, nye konstruktionsprincipper og materialer, samt tilpasningsdygtige kunst- og dagslysløsninger.

Bæredygtighedsforum
Bæredygtighed handler også om at skabe et miljømæssigt og socialt bæredygtigt projekt inden for et budget, der er økonomisk bæredygtigt projekt for bygherren.

Økonomisk bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er næsten altid en forudsætning for, at et byggeri med god miljømæssig og social bæredygtighed overhovedet kan realiseres og få den lange og dermed bæredygtige livshorisont, som vi stiler efter med vores arkitektur.

Udbredelsen af det bæredygtige byggeri er afhængig af, at vi som arkitekter også har fokus på vores bygherres budget og er med til at finde løsninger, hvor de tre dimensioner går hånd i hånd. 

Økonomisk bæredygtighed handler ikke kun om udgifterne ved at opføre byggeriet, men i høj grad også om de efterfølgende udgifter til drift, vedligehold og sociale effekter. Ofte er der god synergi mellem den miljømæssige bæredygtighed og den økonomiske, fx i forhold til at skabe bygninger med lavt energiforbrug, der både gavner miljøet og driftsbudgettet.

Udforsk

Den nye svømmehal tager form efter sine omgivelser, inviterer de omkringliggende grønne arealer indenfor og fungerer samtidig som...

KHR project management har understøttet kapitalforvalteren Savills Investment Management i købsprocessen af 57 Rema 1000-butikker fordelt over hele...

Østerport Station fra 1897 er sandsynligvis skabt med terrazzogulv, som siden er blevet erstattet af klinker. Ved renoveringen...