BUS I - Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland, Bergen, etape 1 / BUS I – Children and Youth Hospital, Haukeland, Bergen, phase one

Kategori
Sundhed / Health
Bygherre
Helse Bergen HF
Land
Norge
By
Bergen
År
2006 - forv. 2016
Areal
28 000 m2
Anlægssum
1,5 mia Nkr.
Partnere
Studio4 (nu Rambøll), PKA
Ydelse
Programmering, projektering, projektudvikling m. bæredygtige tiltag, helende arkitektur og tilgængelighed samt varmtvandsbassin.

Nyt center på Haukeland Universitetshospital samler kompetencen omkring børn og unge.

Helhedssyn

Det nye sygehusanlæg udformes med særlig fokus på de fysiske rammers positive indflydelse på det helende miljø omkring børn og unge. Kompetencer fra både psykiatri og somatik samles i ét center ud fra et helhedssyn, hvor psyke og fysik udgør ét uadskilleligt hele. Denne kobling synliggøres i faciliteterne til leg, træning og fysisk udfoldelse, som er et centralt omdrejningspunkt i projektet. Det arkitektoniske udtryk signalerer tillid, kvalitet og åbenhed. Det nye sygehusanlæg skal skabe gode og funktionelle rammer for patienter, pårørende, ansatte og studenter. Rammer der understøtter et innovativt miljø på tværs af traditionelle faggrupper, forskning og undervisning.

Lameller i landskabet

Hospitalet indpasses i landskabet med grønne områder igennem bygningsstrukturen. Det grønne vestnorske landskab strækker sig således ind igennem anlægget og forbinder det bagvedliggende fjeld, hospitalets uderum og den park-lignende Møllendal Kirkegård ned mod vandet. Bygningerne ligger som lameller på tværs af koterne i landskabet. Lette og lyse glasvolumener på en base af natursten. Lamellerne forskydes så lyset trækkes ind i bygningsstrukturen og bygning og landskab væves sammen. Mellem lamellerne strækker de grønne drag sig som terrasser, haver og legearealer. Denne struktur udtrykker åbenhed og bryder bygningsmassen ned i mindre, forståelige enheder. Den nye del er højest mod den eksisterende del af hospitalet, og trappes ned mod den lave boligbebyggelse i nord. Hermed opnås stort lysindfald og udsynet åbner sig over fjorden og Bergen by.

English

The new centre at Haukeland University Hospital brings together competence and proficiency for the care of children and young people.

Comprehensive View
The new hospital facility is conceived with a special focus on the positive impacts of the physical environment on the healing process for children and adolescents. Staff with competencies from the fields of psychiatry and somatics are gathered in one centre, with a holistic view on healing where psyche and physiology form one inseparable whole. This pairing is made visible in the centre, through facilities promoting exercise and physical development, which are a focal point of the project. In turn, the architectural expression signals quality and openness. The new hospital facility will create solid and functioning frameworks for patients, relatives, staff and students that support an innovative environment across traditional professions and disciplines, such as research and teaching.

Lamellas in the Landscape
The new hospital embeds itself in the landscape with green strands dispersed throughout the built structure. The green landscape to the western side of the building is therefore extended, creating a connection between the adjacent mountain, the hospital's external amenity space, the park-like Møllendal Cemetery and down to the water's edge. The building lays like stacked lamellas across the stepped elevation of the landscape; light glass volumes perched atop a natural stone base. The upper lamellas are shifted, drawing light down into the lower parts of the building; the building and landscape are woven together as one. Between the glazed lamellas, the green landscape winds through the structure in the form of terraces, gardens and recreational play area. The larger building volumes of the adjacent hospital are broken down into smaller building masses, expressing openness and a visually coherent human scale. The new development is highest towards the existing hospital building and steps down gradually towards to the lower housing found to the north giving the interior an optimal and characteristic light condition, whilst generating beautiful views over the fjord and the city of Bergen.