KHR vinder konkurrence om ny skole i centrum af Nuuk / KHR wins the competition for a new school in the centre of Nuuk.

06.01.2020

KHR Architecture er i vinderteam på totalentreprisekonkurrencen om ’Atuarfik Narsasuaq - Skolen på sletten’ i Nuuk. Projektet indeholder en ny skole, SFO samt en ny daginstitution på i alt ca. 17.000 m2.

Vinderteamet er:

  • Totalentreprenør ISTAK
  • KHR Architecture
  • Ingeniør Verkis
  • VEGA Landskab

Placeringen midt i Nuuk by og på kanten af ’Store Slette´ udnyttes til at skabe en unik skole, der både er en integreret del af byen og samtidig binder sig sammen med landskabet. Skolen åbner sig mod byen med aktive byrum og facader, der afspejler udadvendte funktioner som sportsfaciliteter, auditorium og hjerterum, og således kan skolen fungere som hele byens samlingssted efter skoletid.

Det arkitektoniske udtryk er inspireret af den allestedsnærværende grønlandske natur. Bygningens tage er formet efter klippelandskabet og fremstår i silhuet mod himlen, som bjergenes konturer. De skulpturelle tagformer skaber en indre dobbelthøj rumlighed med ovenlys i hvert volumen. Skolen fremstår som et ikon, med en subtil, underspillet materialitet, hvor detaljerne i materialer og den overordnede komposition giver et samlet, stærkt udtryk.

Skolens hovedgreb bygger på Grønlands historie om naturen som grundvilkår for livet, samtidig med, at den peger på en måde at bygge på, der giver første prioritet til indeklima, dagslys og smukke rumligheder, hvor mennesker kan leve og trives. Skolen bliver et vartegn, der fortæller en historie om barnet i centrum for skolebyggeri, om at bygge en by med plads til mennesker, både inde i bygningerne og i rummet mellem husene.

Den nye skole rummer børn fra 1-16 år i en fortløbende udvikling, hvor bygningen favner og følger barnet i takt med at det vokser, fra den beskyttede lille verden i daginstitutionen til større frihed, ansvar og udsyn, så de ældste elever slutter på toppen af skolen med udsigt over byen - klar til at indtage verden.

Skolen samt SFO er disponeret til 1200 elever og daginstitutionen rummer 120 børnehave- og vuggestuebørn.

Bygherre: Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Sted: Nuuk, Grønland

År:  2019

Størrelse: Ca. 17.000 m2

English

KHR Architecture is part of the winning team of the turnkey contract competition ’Atuarfik Narsasuaq – The School on the Plateau’ in Nuuk. The project includes a new school, after-school centre, and a new day-care centre totalling 17,000m2.

The winning team comprises:

  • ISTAK, Main Contractor.
  • KHR Architecture, Architect.
  • Verkis, Engineer.
  • VEGA Landskab, Landscape Architects.

The central location at the heart of the city of Nuuk and on the edge of the ‘Large Plateau’, is utilised to create a unique school that is both an integral part of the city, whilst maintaining a strong connection to the surrounding landscape. The school opens itself up towards the city, with active urban spaces and facades reflecting the more extrovert functions, such as sports facilities, the auditorium and the main communal hall, and thus the school can function as a gathering space for the whole town outside of school hours. 

The architectural expression is inspired by the ubiquitous Greenlandic nature. The roofs of the building are formed according to the rocky landscape and appear as a silhouette against the sky, like the contours of the surrounding mountains on the horizon. The sculptural roof-shapes create an inner double-height spaciousness in each volume, with skylights bringing light in from above. The school stands as an icon with a subtle, understated materiality, where the material details and the overall composition form a strong and unified expression. 

The school’s main concept builds on the Greenlandic tradition of nature as the fundamental condition for life, while simultaneously pointing to a way of building that gives priority to the indoor climate, daylight and beautifully crafted spaces where people can live and thrive. The school becomes a landmark that tells a story about the children at the centre of the school, about building a city with room for people, both inside the buildings and in the space between them.

The new school accommodates children from 1-16 years of age in a continuous development, where the building embraces and follows the child as it grows; from the sheltered little world of the day-care centre to greater freedom, responsibility and vision, so that the eldest students graduate at the top of school overlooking the city – ready to take on the world.

The school and after-school centre provide space for 1200 pupils and the day-care centre accommodates 120 kindergarten and nursery children. 

Developer: Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S

Location: Nuuk, Greenland

Year:  2019

Size: 17.000 m2