Tværfagligt innovationsprojekt søger midler fra Horizon Europe Built4People

Vitruvius er et stort internationalt innovationsprojekt, der skal forbedre byggesektorens og brugernes mulighed for at håndtere de ændringer, som blandt andet klimaforandringer fører med sig. Projektet er ansøgt under Horizon Europe programmet i samarbejde mellem 27 partnere på tværs af virksomheder, universiteter, forskningscentre, NGO’er og europæiske byer. KHR Architecture deltager som den eneste arkitektvirksomhed i teamet og bidrager bl.a. med ekspertise indenfor menneske-centrisk design og brugerinvolveringsprocesser, livcyklusanalyse, udvikling af tilpasningsdygtige designløsninger og anvendelse af nye materialer.

Vitruvius-projektet skal øge bevidstheden om fordelene ved både teknologisk, social og kulturel innovation og synergi i tvær-disciplinære samarbejder i byggesektoren, med fokus på bæredygtighed, energi- og ressourceeffektivitet, livscyklusperspektiv og digitalisering.

Planen er, at de løsninger, der udvikles, bliver implementeret og afprøvet i praksis i de tre deltagende byer: Hamborg i Tyskland, Procida i Italien og Banska Stiavnica i Slovakiet. Projektets mål er at bidrage med innovative løsninger til et bæredygtigt bygget miljø med et særligt fokus på menneske-centriske designtilgange, som samtidig følger cirkularitetsprincipper på tværs af byggeriets værdikæder.

Cameline Bolbroe, der er ansvarlig for bæredygtighed og innovation hos KHR Architecture siger:

”Det her projekt har et stort potentiale til at løfte innovationsevnen i byggebranchen. Vi har en bredt sammensat projektgruppe og skal arbejde direkte med de tre demonstrationssites, hvor løsningerne helt konkret prøves af og implementeres. På den måde kommer løsningerne ud og gør en forskel i virkeligheden, samtidig med at vi kan øge kvaliteten af klimatilpasningsløsninger set fra et menneskeligt perspektiv, fordi borgere og brugere involveres direkte i alle udviklingsfaser. Det er vores forventning, at mange af de udviklede løsninger kan skaleres og implementeres i andre byer og projekter efterfølgende.

I tråd med EU’s New European Bauhaus-initiativ, er det målet at styrke anerkendelsen og udbredelsen af kvalitetsarkitektur og designprincipper, som integrerer design og bæredygtighed i innovative løsninger i det byggede miljø, sikrer cirkulære principper og tager hensyn til fx livsstil, mangfoldighed, inklusion og tilgængelighed.

”Lige nu afventer vi svar på vores ansøgning og håber naturligvis meget, at vi er et af de projekter, der modtager midler via Horizon Built4People. I så fald er planen at projektet bliver startet op i september 2023 og kører i en periode på fire år, ” siger Cameline Bolbroe.

Fakta om projektet

Formålet med Vitruvius

Forbedre paratheden i og omstillingsevnen af det byggede miljø og dets brugere i forhold til disruptive hændelser forårsaget af klimaforandringer, med fokus på design og materialer, vand- og energisystemer, livskvalitet og nødberedskab.

(Improve the preparedness and responsiveness of the built environment and their users to disruptive events related to climate change, focusing on designs, and materials, water and energy systems, quality of living and emergency responses.)

 • Øge bevidstheden omkring det byggede miljøs beskyttende egenskaber for mennesker og tilpasningsdygtighed i tilfælde af klima-relaterede ødelæggelser.
 • Generel robusthed som en kerne-egenskab i det byggede miljø i et levetidsperspektiv
 • Øge det byggede miljøs parathed og tilpasningsdygtighed i forbindelse med større klima-relaterede ødelæggelser
 • Øge det byggede miljøs evne til at understøtte menneskers livskvalitet og arbejdsforhold
 • Styrke forsyningskæderne for materialer og løsninger der bidrager til at øge robusthed og klimasikring af det byggede miljø, under hensyn til lokale risici.

Deltagerne i innovationsprojektet Vitruvius

I alt er 12 lande repræsenteret i projektet: Danmark, Tyskland, Frankrig, Belgien, Italien, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Østrig, Grækenland, Argentina og New Zealand.
Deltagerne omfatter:

 • 10 virksomheder
 • 6 universiteter
 • 4 forskningscentre
 • 2 NGO’er
 • 3 demonstrationssites (Hamburg /Tyskland, Procida/Italien og Banska Stiavnica/Slovakiet)
 • 2 replikationssites

Om Built4People

Built4People (B4P) er et europæisk partnerskab under Horizon Europe. Partnerskabet har til formål at fremme overgangen til et menneskecentreret, bæredygtigt og intelligent bygget miljø. B4P er et co-programmeret partnerskab, der samler Europa-Kommissionen og to førende sammenslutninger, ECTP og WorldGBC, som tilsammen repræsenterer tusindvis af interessenter og perspektiver i hele det byggede miljø - fra forsknings- og innovationsinstitutter til store og små entreprenørvirksomheder. I partnerskabsperioden fra 2021-2027 vil B4P kanalisere næsten 400 mio. EUR af EU-midler til innovation i byggesektoren og skabe en løftestangseffekt for et tilsvarende beløb i private investeringer. Denne innovation skal bidrage til at sikre, at det byggede miljø spiller en nøglerolle i forhold til at realisere den europæiske Green Deal, opretholdelse af de ambitiøse mål for Renoveringsbølgen samt tilpasning til de ambitiøse mål i New European Bauhaus.

Vitruvius søger om i alt 7 mio. Euro fra en delpulje med fokus på ”Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness if the built environment for climate adaption.”

Om New European Bauhaus

Det nye europæiske Bauhaus-initiativ forbinder den europæiske Green Deal med vores dagligdag og vores boligområder. Det opfordrer alle europæere til sammen at forestille sig og opbygge en bæredygtig og inklusiv fremtid, der er smuk for vores øjne, sind og sjæle. Læs mere her.