Om os

KHR Architecture blev grundlagt i 1946 af Gunnar Krohn og E. Hartvig Rasmussen og er i dag en tegnestue, som står for unik arkitektur med fokus på nytænkning, faglige kompetencer og kunstnerisk udviklingsarbejde.

I begyndelsen af 60erne var KHR blandt de frontløbere som indså, at der var behov for fornyelse og nytænkning af dansk arkitektur. Det resulterede i en række erhvervsbyggerier inspireret af internationale strømninger, men med et regionalt afsæt. Et eksempel var Atlas' daværende hovedsæde i vestegnen af København. I de efterfølgende år stod KHR bag en lang række af store offentlige og private byggerier i ind- og udland. Kronen på værket kom med Odense Universitet i 1971, hvis strukturelle udtryk og detaljeringsgrad satte nye standarder for tidens arkitektur. I slutningen af 70erner og i starten af 80erne videreudviklede KHR sine kompetencer indenfor kulturelle bygningsanlæg med sportsanlæg, svømmehaller og rådhuse.

Ved overgangen til 90erne vandt KHR konkurrencen om at opføre den danske pavillon ved verdensudstillingen i Sevilla og fik derigennem international opmærksomhed og anerkendelse. Projektet markerede sig ved at sidestille et kunstnerisk udtryk med innovativ brug af nye materialer. Pavillonen satte samtidig fokus på bæredygtighed ved at minimere ressourceforbrug både med hensyn til materiale og energiproduktion. Hjemme i Danmark fik KHR i 90erne en fremtrædende rolle i udbygningen af Københavns Lufthavn. En opgave der udvidede tegnestuens kompetencer inden for infrastrukturelle opgaver og førte til projekteringen af både Arlanda Lufthavn i Stockholm og Billund Lufthavn samt udformningen af forskellige infrastrukturelle anlæg i Danmark og udlandet.

Fælles for 90ernes projekter var en stigende fokus på den kontekstuelle arkitektoniske helhed. En arkitektonisk beskuermodel der tager sit udspring i det arkitektoniske rum som idé set igennem en social-, kulturel-, tektonisk- og teknologisk optik. KHR stod bag flere opsigtsvækkende byggerier som Pihl og Søns hovedkvarter, der var den første administrationsbygning med naturlig ventilation og B&O's domicil i Struer, der blev en foregangsbygning med sin hybrid-ventilation. Og på Island blev Ístaks hovedsæde et unikt byggeri med en kombination af modellerne i en sommer- og vinterudformning. Derudover indgik KHR i flere projekter i Sverige, herunder renovering af bolighøjhuset Lorensborg, og i Grønland blev det ambitiøse naturinstitut i Nuuk påbegyndt.

Med indgangen til årtusindskiftet kulminerede tegnestuens mangeårige opbyggede kompetencer indenfor de infrastrukturelle bygningsanlæg med opførelsen af Københavns Metro og indvielsen af Arlanda Lufthavn. Ligeledes blev der igen sat fokus på undervisningssektoren med nye bygninger til Københavns Universitet på Amager (KUA) - og nogle år senere med Biocenter i Universitetsparken på Nørrebro. Inden for de seneste år er tegnestuens kompetencer inden for skole- og kultur¬sektoren igen blevet udvidet og udfordret samtidig med, at vi har fået nye store opgaver indenfor sundhedssektoren. KHR har indgået nye samarbejder inden for undervisningssektoren med OPP-projekterne (Offentligt Privat Partnerskab) Vildbjerg Skole ved Herning og Ørstedskolen på Langeland. I Bergen projekterer vi en stor udvidelse af Haukeland Universitetshospital i form af et nyt Børnehospital, der vil sætte nye standarder for børns behandling i fremtiden. Samtidig står "Helleren" på Nygårdstangen i Bergen, Forum Horsens og Hillerød Rådhus som beviser for, at KHR er en tegnestue, der har modet og viljen til konstant at beskue arkitekturen fra nye vinkler. Og brug af nye materialer i bemærkelsesværdige byggerier som Hellig Kors Kirke og Fiberline vidner om, at KHR er en tegnestue, der selv efter mere end 70 år i branchen stadig kan se potentialet og nødvendigheden i at gøre arkitekturen moden til at tage skridtet ud i fremtiden.

KHR Architecture AS er medlem af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK).

English

KHR Architects was founded in 1946 by Gunnar Krohn & E. Hartvig Rasmussen and is now a studio that stands for unique architecture with a focus on innovation, professional competence and artistic development.

In the early 1960s, KHR were among the frontrunners who realised the need for innovation and re-thinking of Danish architecture. This resulted in several commercial buildings inspired by international trends, but with a regional impetus. One example was Atlas's former headquarters in Vestegnen, Copenhagen. In the following years, KHR designed a wide range of buildings for public and private clients, both in Denmark and abroad. The crowning glory came in 1971 with the design of Odense University, whose structural expression and attention to detail set new standards for contemporary architecture. At the end of 1970s and early 1980s, KHR developed its expertise in cultural building complexes, designing sports facilities, swimming pools and town halls.

In the transition to the 1990s, KHR won the competition to build the Danish pavilion at the Expo in Seville, resulting in international attention and recognition. The project distinguished itself by equating an artistic expression with an innovative use of new materials and focused on sustainability by minimising the use of resources, both in terms of material and energy consumption. Back in Denmark, KHR had a prominent role in the expansion of Copenhagen Airport in the 1990s; a task that expanded the skills of the company within the infrastructural sector and led to the design of Arlanda Airport and Billund Airport in Sweden and Demark respectively, as well as various infrastructural facilities in Denmark and abroad.

A prevailing notion running through KHR’s projects in the 1990s was an increasing focus on a contextual architecture. A vision based on the architectural space as an idea seen through a social, cultural, tectonic and technological perspective. At this time, KHR designed several spectacular and innovative buildings in Denmark: the Pihl & Søn's headquarters, which was the first naturally ventilated office building and B&O's headquarters in Struer, a pioneering building with a hybrid ventilation system. Ístak’s headquarters in Reykjavik, Iceland, was a unique building whose design is tailored to the changing climatic conditions throughout the seasons. KHR also participated in several projects in Sweden, including the renovation of the Lorensborg apartment building and begun the ambitious construction of the Nature Institute in Nuuk, Greenland.

At the turn of the millennium, the company's many years of accumulated expertise within the infrastructure sector culminated with the construction of the Copenhagen Metro and the inauguration of Arlanda Airport. Additionally, the company set its focus on the education sector with new buildings for the University of Copenhagen, Amager (KUA), followed by the Biocenter in the University Park in Nørrebro a few years later. In recent years, the company's skills within the education and cultural sectors continue to be extended and challenged, and at the same time, KHR has started new large projects within the health sector. In Bergen, we are designing a major expansion of Haukeland University Hospital in the form of a new Children's Hospital, which will set new standards for children's treatment in the future. At the same time, "Helleren" on Nygårdstangen in Bergen, Forum Horsens and Hillerød Town Hall all stand as evidence that KHR is a company that has the courage and desire to approach the architectural discipline from new angles. The use of innovative new materials in notable buildings such as the Holy Cross Church and FiberLine factory testifies that KHR is a company that, even after almost 70 years in the industry, still sees the potential and the need to take architecture into the future.

KHR Architects AS is a member of the Danish Association of Architectural Firms (DANISH ARK).