Grønt lys for Gartnerhaven

”Vi er rigtig glade for, at Hvidovres Kommunalbestyrelse har givet grønt lys for Gartnerhaven, som både vil skabe 600 nye boliger til byen, og samtidig sikre Hvidovres borgere mere natur. Vi har været konsulent for Sweco på det omfattende byplanarbejde, der ligger til grund for hele projektet, og nu glæder vi os til at tage hul på det fine boligprojekt på 18000 kvm, som vi skal tegne for vores bygherre Core Bolig X,” siger Torben Juul, der er designdirektør og partner i KHR Architecture.

KHR Architectures byplanekspert Elisabeth Jeppesen har som konsulent for Sweco været ansvarlig for byudviklingsprocessen. Hun forklarer:

”Lokalplan 472 giver nu mulighed for at realisere et stort naturområde og flere boligområder på et areal øst for Byvej og nord for Brostykkevej, der tidligere har været del af en af Fingerplanens grønne kiler. De cirka 360.000 kvm grundareal, svarende til ca. 50 fodboldbaner, har før været brugt til landbrug og gartneri, hvilket har givet navn til projektet. Inden for hele området må kun 100.000 kvm anvendes til boliger. Det vil sige, at størstedelen af det store byudviklingsområde omlægges til et naturområde som alle kan få glæde af.”

Helhedsplanen for Gartnerhaven og lokalplanen er lavet i et samarbejde mellem Stender, Plushusene og Core Bolig X. Ud over det omfattende helheds- og lokalplansarbejde for Sweco, har KHR Architecture for Core Bolig X skitseret et 18000 kvm stort boligprojekt på ét af områdets fire byggefelter.

”Fingerplanen blev revideret i 2019, og det har åbnet op for, at man her kan bygge i randen af den grønne kile, hvis man samtidig løfter kvaliteten af områdets natur. På den måde sikrer man ikke bare 600 nye boliger, men skaber også et naturområde, der kommer hele lokalmiljøet til gavn,” forklarer Elisabeth Jeppesen fra KHR Architecture.

”Jeg har som byplanrådgiver været med til at udarbejde den helhedsplan, som i dag har udmøntet sig i en lokalplan, der gør Gartnerhaven mulig. Nu glæder jeg mig til at følge næste fase, hvor KHR Architecture er arkitekt på et af de tre boligprojekter, der skal opføres i Gartnerhaven.”

Boligbyggeri med fokus på trivsel og fællesskab

”Core X Bolig har fokus på, at der skal udvikles boliger, som er til at betale, samtidig med at arkitekturen er med til at fremme fællesskabet og kontakten til det nye naturområde,” fortæller designdirektør og partner i KHR Architecture, Torben Juul.

”Ved at anlægge både rækkehuse og lejligheder i forskellige størrelser, bliver der skabt et miljø, der matcher forskellige behov og giver mulighed for at blive i området, selvom man på et tidspunkt får brug for mere eller mindre plads,”

”I alt vil der på vores byggefelt blive opført 224 svanemærkede boliger, der alle får et udeareal i form af altan eller terrasse og punkthusene har grønne sedumtage. Der arbejdes med tre forskellige bygningstypologier og forskydninger af de enkelte huse samt tilbagetrækninger i facaden for at skabe et mere dynamisk udtryk. Ikke mindst samspillet med den nye natur, vil gøre dette projekt til noget særligt, og jeg er sikker på, at det bliver et attraktivt sted for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i grønne omgivelser tæt på byen.”

Baggrund

Hvad er KHR Architectures rolle i Gartnerhaven?

KHR Architecture har som konsulent været involveret i udvikling af helheds- og lokalplan, samt for Core Bolig X skitseret et af de fire byggeprojekter, der skal opføres i Gartnerhaven.

Elisabeth Jeppesen fra KHR Byplan har fulgt projektet fra helhedsplan til færdig lokalplan og som konulent for Sweco styret udviklergruppen bag projektet sikkert gennem hele processen, koordineret og leveret leverancerne og dialogen med Hvidovre Kommunes forvaltning.

KHR Architecture er samtidig arkitektrådgiver for Core Bolig X, der er bygherre for 18000 kvm boliger i Gartnerhaven.

Hvad skal bygges i Gartnerhaven?

Der er i alt tre byggefelter i Gartnerhaven, som alle er udlagt til boligbyggeri af i alt cirka 600 boliger. KHR Architecture er arkitektrådgiver på byggeriet i byggefelt IIb med 32 rækkehuse og 192 lejligheder fordelt på 3 overordnede bygningstypologier, der alle er i tre etager: Punkthuse, rækkehuse og længehuse. Punkthusene er bygget op omkring et centralt placeret fordelingsareal og har grønne sedumtage. De 32 rækkehusene har terrasser mod syd/sydvest og klassiske saddeltage med mørk skifferbelægning, mens længehusene har et mere moderne, asymmetrisk saddeltag. Både punkthuse og længehuse rummer lejligheder i ét plan af varierende størrelse. Læs mere om projektet her.

Hvad er det juridiske grundlag for Gartnerhaven i Fingerplan 2019?

Fingerplan 2019 § 18, stk. 9:

”De på kortbilag E markerede arealer 1 og 2 ved Byvej (Hvidovre Kommune) kan tages ud af de indre grønne kiler og overføres til ydre storbyområde, landområde. En overførsel af arealerne til ydre storbyområde, byområde og byudvikling på arealerne forudsætter, at areal 3 permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Desuden forudsætter en overførsel, at der sikres grønne forbindelser og stiforbindelser fra areal 3 vestpå i retning af de grønne kiler ved Vestvolden. De anførte forudsætninger vedr. areal 3 skal være opfyldt indenfor 48 måneder fra ikrafttræden af Fingerplan 2019. Ellers tilbageføres areal 1 og 2 til de indre grønne kiler.

Hvad banede vejen for ovenstående ændring af Fingerplanen?

På baggrund af henvendelse fra grundejere i området gik Hvidovre Kommune i dialog med Erhvervsstyrelsen om en ændret anvendelse af arealet øst for Byvej og nord for Brostykkevej i Hvidovre.

Det resulterede i § 18, stk. 9 i Fingerplan 2019.

Hvad betyder ændringen i praksis?

§ 18, stk. 9 giver mulighed for at overføre dele af de indre grønne kiler øst for Byvej til det ydre storbyområde, hvor der må bygges boliger.

Arealoverførslen og den efterfølgende byudvikling forudsætter, at størstedelen af arealet permanent overgår fra jordbrugsformål til et grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Det betyder, at princippet med de grønne kiler er fastholdt på store dele af arealet, og at byudviklingen sker i tilknytning til eksisterende by.

På det areal, hvor Gartnerhaven skal etableres, har der indtil nu været gartneri og landbrug. I alt er der udlagt fire byggefelter, som ejes og udvikles af Core Bolig X, Stender og NREP/ Plushusene.

Hvordan kom den nye lokalplan 472 i stand?

Med den nye Fingerplan 2019 på plads fik grundejerne med hjælp fra byplanekspert Elisabeth Jeppesen udarbejdet en fælles helhedsplan for området – både boligområderne og naturområdet - og anmodede Hvidovre Kommune om at få udarbejdet et nyt plangrundlag. Hvidovre Kommune besluttede at igangsætte lokalplanprocessen på baggrund af helhedsplanen.

Den 29. august 2023 blev der så vedtaget en ny lokalplan, der skal realisere helhedsplanens visioner om et nyt stort naturområde og to nye boligområder. Her er fokus på at udvikle et attraktivt natur- og boligområde med fokus på fællesskaber og rekreative værdier, hvor samspillet mellem naturen og den åbne boligstruktur giver området nogle helt særlige kvaliteter.

Visualisering: Billedet her på siden er en visualisering lavet til et lokalplanforslag og viser ikke det endelige projektforslag. Billedrettigheder: Hvidovre Kommune